top of page

Privacy- en klachtenbeleid

Dit privacybeleid (hierna: “Privacy Policy”) regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Kinderwens vzw, Broekstraat 164 3294 Molenstede, ondernemingsnummer 0838.387.628. Indien je vragen hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kunt je ons ook een e-mail sturen op privacy@kinderwens.org.

​Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt wanneer je onze website www.medischcentrumkinderwens.be bezoekt (hierna: “Website”). Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Wanneer je onze Website bezoekt, aanmeldt voor een intakegesprek, een arts vraagt om jouw gegevens door te geven aan Kinderwens vzw, of wanneer je ons steunt, contacteert of deelneemt aan onze events, dan treedt Kinderwens vzw op als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De artsen uit ons team treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken. Artsen die samenwerken met Kinderwens vzw blijven immers volledig onafhankelijk en zijn gehouden tot het medisch geheim. De arts zal jou dus afzonderlijk informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door een arts uit ons team, dan raden wij jou aan om de arts in kwestie rechtstreeks te contacteren.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Wanneer je de Website bezoekt: technische informatie en informatie over het bezoek (zoals geaggregeerde statistieken).

 • Wanneer je je aanmeldt voor een intakegesprek: jouw identificatiegegevens (voornaam en achternaam) en contactgegevens (telefoon, e-mailadres en adres).

 • Wanneer je een arts vraagt om jouw persoonsgegevens door te geven aan ons: alle gegevens waarvoor je toestemming verleent aan de arts om die aan ons door te geven (bv. jouw vragenlijst en schrijffragment).

 • Wanneer je marketing van ons ontvangt: jouw e-mailadres voor digitale nieuwsbrieven en jouw adres voor marketing op papier zoals een brochure. Wij verwerken ook jouw naam om jou te kunnen aanspreken.

 • Wanneer je ons steunt : jouw identificatiegegevens en contactgegevens.

 • Wanneer je ons contacteert: jouw identificatiegegevens en contactgegevens. Wij verwerken ook het bericht dat je aan ons stuurt.

 • Wanneer je deelneemt aan onze events: jouw identificatiegegevens en contactgegevens. We kunnen ook jouw mening over ons evenement verwerken.

 

Artikel 3 – Doeleinden en grondslag voor de verwerking

3.1. Wij zullen jouw persoonsgegevens uit artikel 2 uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Wanneer je de Website bezoekt verwerken wij jouw persoonsgegevens om voor een goede werking van onze Website te zorgen en de prestaties ervan te meten. Hiervoor baseren wij ons op ons legitiem belang om onze Website veilig te houden.

 • Wanneer je je aanmeldt voor een intakegesprek verwerken wij jouw persoonsgegevens door deze door te geven aan een arts opdat die met jou een intakegesprek kan inplannen. Wij verwerken jouw gegevens ook om jouw aanmelding op te volgen of om consult te verstrekken.

 • Wanneer je een arts vraagt jouw persoonsgegevens door te geven aan ons, verwerken wij jouw persoonsgegevens om het gevraagde consult (nl. preconceptiezorg of kinderwensbegeleiding) te verstrekken. Aangezien artsen gebonden zijn aan het medisch geheim, moet je je schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan de arts alvorens de arts jouw persoonsgegevens aan Kinderwens kan doorgeven.

 • Wanneer je marketing van ons ontvangt verwerken wij jouw persoonsgegevens om onze nieuwsbrief of onze brochure aan jou te bezorgen. Je kunt ons steeds vragen om geen marketing meer van ons te ontvangen door een e-mail te sturen naar privacy@kinderwens.org. Voor het versturen van onze nieuwsbrief per e-mail zullen wij jouw toestemming vragen. Je kunt deze toestemming steeds intrekken. Voor het versturen van marketing op papier, beroepen wij ons op ons legitiem belang om onze activiteiten kenbaar te maken.

 • Wanneer je ons steunt verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw steun te ontvangen.

 • Wanneer je ons contacteert verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw bericht te kunnen beantwoorden en opvolgen. We houden ook een historisch archief van onze communicatie bij in het kader van ons legitiem belang om te weten dat wij met jou hebben gecommuniceerd.

 • Wanneer je deelneemt aan onze events verwerken wij jouw persoonsgegevens om het event te kunnen organiseren en om toekomstige events te verbeteren.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

4.1. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en, indien van toepassing, in functie van de dienst of het consult dat wij aan jou leveren en de verbetering van die dienst of dat consult.

4.2. Wanneer je je aanmeldt en wij binnen 3 jaar na jouw aanmelding geen vraag tot consult hebben ontvangen, dan zullen wij jouw gegevens verwijderen. Wanneer wij wel een vraag tot consult hebben ontvangen, zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren gedurende het verstrekken van het consult en tot 10 jaar na het einde van het consult.

4.3. Wanneer je marketing per e-mail van ons ontvangt, dan zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken tot op het moment dat je jouw toestemming hiervoor intrekt.

4.4. Wanneer je deelneemt aan een event van ons, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren tot maximaal 1 jaar na het event.

 

Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

5.2. De artsen uit ons team zijn gehouden tot het medisch geheim en zij zullen jouw persoonsgegevens verwerken conform hun deontologie.

 

Artikel 6 – Toegang door derden

6.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze medewerkers of consulenten. Als je je aanmeldt bij Kinderwens, zullen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een arts uit ons team met het oog op een intakegesprek. Daarnaast worden jouw gegevens gedeeld met onze software- en hosting providers en onze dienstenleveranciers. Kinderwens zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve met jouw voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Wij zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ontvangers van jouw persoonsgegevens hier correct mee zullen omgaan.

6.2. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Kinderwens jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Kinderwens zal in redelijkheid proberen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij wij dit wettelijk niet mogen doen.

6.3. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Kinderwens, waarbij wij onze activiteiten reorganiseren, overdragen, of staken, of indien Kinderwens failliet gaat, kan dat betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de activiteiten van Kinderwens geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

Artikel 7 – Doorgifte van jouw persoonsgegevens

7.1. In principe verwerken wij jouw gegevens binnen de Europees Economische Ruimte (de Europese Economische Ruimte – EER – bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om jouw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

7.2. Onze Website maakt gebruik van de diensten van Wix (www.wix.com) en de gegevens die worden verwerkt via onze Website, kunnen dus in derde landen worden opgeslagen. Wix heeft echter de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie geïmplementeerd zodat de doorgifte van uw persoonsgegevens is onderworpen aan adequate maatregelen (zie: https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users).

 

Artikel 8 – Jouw rechten

8.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen of een kopie te vragen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

8.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Kinderwens. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

8.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

8.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

8.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

8.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@kinderwens.org of per post naar Kinderwens op het bovenaan in deze Privacy Policy vermelde adres (Kinderwens vzw, Broekstraat 164 3294 Molenstede). In elk van voorgemelde gevallen dien je een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart bij te voegen.

Indien je één van jouw rechten wenst uit te oefenen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door een arts uit ons team, dan verzoeken wij jou om jouw verzoek rechtstreeks te sturen aan de arts in kwestie. Als je ons een verzoek stuurt dat bedoeld is voor een arts uit ons team, dan zullen wij jouw verzoek doorsturen aan de arts in kwestie.

8.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

Artikel 9 – Cookies

Voor meer informatie over de cookies op onze Website, verwijzen wij jou door naar ons cookiebeleid, dat je kan vinden onderaan elke pagina via "cookie-instellingen". 

 

Heb je nog vragen?

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar privacy@kinderwens.net of per post naar Kinderwens vzw, Broekstraat 164 3294 Molenstede, ondernemingsnummer 0838.387.628.

Voor ons klachtenbeleid 
Surf naar www.kinderwens.org 

bottom of page